O dnech geografie

Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).

V Česku tradici této akce položila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zatímco v roce 2006 se jednalo pouze o akci třídenní, postupně se tato aktivita rozrostla na celotýdenní událost (s názvem Týden geografie), do níž byl implementován také GIS Day a další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol.

V roce 2014 vzešel z jednání Hlavního výboru České geografické společnosti námět uspořádat podobnou akci celorepublikově. V následujícím roce se pak usnesl, že se akce bude od roku 2015 nazývat Dny geografie a bude každoročně po celém Česku probíhat ve 3. či 4. listopadovém týdnu.

Zapojit se se svým programem mohou nejen všechna univerzitní geografická pracoviště, ale také další instituce, jako jsou knihovny, základní či střední školy, neziskové organizace aj.

Česká geografická společnost si klade za cíl prostřednictvím Dnů geografie upozornit na obrovskou šíři geografickýchvýzkumných témat, která jsou středem zájmu jednotlivých pracovišť a tím poukázat na význam geografie v moderní společnosti. Právě geografové jsou jedinými badateli, kteří jsou schopni sociálně geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru, hodnotit příčiny a prostorové dopady některých činností a sledovat a hodnotit prostorové rozdíly a podobnosti mezi regiony. Geograf tak nachází uplatnění v moderní společnosti od veřejné správy přes státní společnosti po soukromé podniky a organizace. Někteří se zabývají regionální politikou, jiní sledují důsledky globálních klimatických změn či příčiny a důsledky povodní nebo tání ledovců. Příkladem výzkumných témat jsou i problémy vyvolané mezinárodní migrací nebo problémy spojené se suburbanizací a mnohé další.

Dny geografie v zahraničí

Tradiční mezinárodní událost Geography Awareness Week (GeoWeek) se koná od roku 1984 vždy třetí týden v listopadu, zejména za podpory společnosti National Geographic. Cílem akce GeoWeek je vyzdvihnout důležitost geografické gramotnosti (geo-literacy) a vzdělávání v geografii. Studenti, rodiny a veřejnost mají možnost poznat geografii prostřednictvím přednášek, her a dalších společenských akcí. V posledních letech bývá vyhlašováno každý rok ústřední téma příslušného ročníku.

V roce 1999 byl s přispěním komerční společnosti Esri do GeoWeek začleněn také GIS Day. Geografické informační systémy (GIS) jsou jedním z významných nástrojů geografa a nástrojů rychle přijímaných i běžnou veřejností pro zvyšování její geografické gramotnosti. Záměrem GIS Day je seznámit školy, firmy a veřejnost s využitím GIS a jejími aplikacemi do každodenního života.

Další platformou pro popularizaci geografie se od roku 2014 stal Day of Geography americké neziskové společnosti. Jeho cílem je „poskytnout studentům a široké veřejnosti po celém světě vhled do každodenních aktivit geografů a dalších odborníků pracujících s geografickým prostorem. Ukázat, že geografie není jen o vybarvování map a triviálních znalostech hlavních měst států a nejdelších řek“ a že existuje široké spektrum možností uplatnění geografů a geografického studia v praktickém životě.